YAMAHA ATV FARM SILENCERS

YFM250 BEAR TRACKER (99-04)
POWERLINE                                 #06-424.FMF.PL


YFM350 BRUIN 4X4 (04-06)                                                                                       POWERLINE                                #06-426.FMF.PL

YFM400 BIG BEAR 4X4 (97-05)                                                                                                                    POWERLINE                                #06-1693.FMF.PL                                                                                            

YFM400 KODIAK (03-06)                                                                                                                                YFM450 KODIAK (03-06)                                                                                           POWERLINE                                #06-425.FMF.PL

YFM660 GRIZZLY (02-06)                                                                                                                           POWERLINE                               #06-1712.FMF.PL

YFM700 GRIZZLY AUTO 4X4 (07-11)                                                                                                          YFM700 GRIZZLY AUTO 4X4 EPS/SE (08-11)                                                         POWERLINE                               #06-435.FMF

YAMAHA UTV SILENCERS

YXR450 RHINO (2006)
POWERCORE 4                          #06-428.FMF.PC4
POWERLINE                                #06-428.FMF.PL

YXR660 RHINO (05-07)
POWERCORE 4 & HEADER PIPE             #06-427.FMF.PC4
POWERCORE 4 DUAL & HEADER PIPES #06-427.PC4D
POWERLINE & HEADER PIPE                   #06-427.FMF.PL
POWERLINE DUAL & HEADER PIPES       #06-427.FMF.PLD

YXR700 RHINO FI AUTO 4X4 (08-10)
POWERCORE 4                                                                         #06-432.FMF.PC4
POWERCORE 4 & HEADER PIPE                                               #06-432.FMF.PC4
POWERCORE 4 DUAL & STAINLESS STEEL HEADER PIPES   #06-432.PC4D
POWERLINE                                                                               #06-432.FMF.PL
POWERLINE DUAL & HEADER PIPES                                        #06-432.FMF.PLD